Không biết nói gì hơn xin cảm ơn công ty đã giúp đỡ mình thoát qua hoạn nạn vì khoản nợ. một lần nữa xin cảm ơn!